ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
FACILITÁLÁS
www.nikolett.com

 
1. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Lettin’Go Academy KFT.
A szolgáltató székhelye: 2364 Ócsa, Diófa utca 14.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe:
hello@nikoletterdelyi.com
Adószáma: 23353251-2-13
Nyilvántartást bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36205210392
A tárhelyszolgáltató neve, címe: Rackhost Kft.

A Szolgáltató nem tagja szakmai érdekképviseleti szervnek és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 

2. Értelmező rendelkezések:
Szolgáltató: a Megrendelőt az eszközök elsajátításában segítő személy.

 

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében eljáró természetes személy.

 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely
olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást
nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja,
hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

 

Megbízó: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az Access
Consciousness, valamint a Sedona módszerében kifejlesztett eszközök használatát
elmélyíteni szeretné. A Megbízó nagykorú, cselekvőképes és nincs gondnokság alatt.
Mentális problémákkal vagy egészségügyi gonddal küzdőknek kizárólag orvosi
és/vagy terápiát tartani jogosult felügyelettel és/vagy engedéllyel lehet a módszerben
részt venniük. Vagy egyáltalán nem vehetnek részt.

 

Access Consciousness módszerében kifejlesztett eszközök: minden olyan eszköz,
amelyeket Gary M. Douglas és dr. Dain Heer kifejlesztettek az évek során és amelyek
az általuk vagy a szervezetük által engedélyezett képzéseken sajátíthatóak el. Jelen
eszközök alkalmazása nem minősül sem terápiának, sem orvosi kezelésnek sem
tanácsadásnak, sem orvosi vagy pszichológusi vagy pszichiátriai kezeléseknek.
Azokat nem helyettesíti.

 

Sedona módszerében kifejlesztett eszközök: Hale Dwoskin által kifejlesztett és
oktatott ’The Sedona Method”, amely az általa vagy a szervezete által engedélyezett
képzéseken sajátíthatóak el.

 

Jelen eszközök alkalmazása nem minősül sem terápiának, sem orvosi kezelésnek sem tanácsadásnak,

sem orvosi vagy pszichológusi vagy pszichiátriai kezeléseknek. Azokat nem helyettesíti.
 

3. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit a weboldalán (hu.nikoletterdelyi.com) teszi közzé vagy elektronikus levélben küldi el a Megrendelő részére.

4. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogait és kötelezettségeit a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza.

 

Az Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályok érvényesek a Szolgáltatóhoz történő beszélgetésre jelentkezés és azon való részvétel, a részvételi feltételek vagy meg nem jelenés esetén a lemondásra.

 

Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Megrendelőre vonatkoznak.
 

A Megrendelő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a Szolgáltató honlapján nyilatkozattal tehet meg vagy ha ezt nem tudja, akkor kérheti az elektronikus levélben (email) történő megküldést, amelynek az elfogadását elektronikus levélben történő visszaigazolással  teheti meg.

5. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. október 11. napján lépnek hatályba.

 

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Megrendelőre és
jelentkezésre, függetlenül annak formájától hatályosak.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására.

 

Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

6. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

A Megrendelő, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával létrejön.

 

A szerződés főszabály szerint elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Megrendelő a beszélgetési időpontra jelentkezik, a jelentkezését elküldi és azt a Szolgáltató visszaigazolja (konkrétan és kifejezetten elfogadja a Megrendelő jelentkezését, amelyet visszaigazol) a Megrendelő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett.

 

A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, egyéb ellehetetlenülés, stb.).

 

Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Megrendelővel, amennyiben a szolgáltatási díj megfizetése megtörtént.

A Megrendelő kérheti egy másik időpontba való átírását az elszámolás/visszautalás helyett. 

 

Az elektronikus úton kötött szerződések írásban megkötött szerződésnek minősülnek.

7. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató támogatja és az Access Consciousness, valamint a Sedona módszerében kifejlesztett eszközökkel segíti a Megrendelőt az általa elérni kívánt könnyű és örömteli élet megvalósításában.  

 

A Szolgáltatás célja, hogy a Megrendelő készség szinten tudja alkalmazni az Access Consciousness, valamint a Sedona módszerében kifejlesztett eszközöket. A Szolgáltatás nem minősül terápiának, sem életvezetési tanácsadásnak, sem kezelésnek, pusztán azt hivatott képviselni, hogy a Megrendelő magukat az Access Consciousness, valamint a Sedona módszerében kifejlesztett eszközöket jobban tudja alkalmazni. 

 

8. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya

Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót online beszélgetés tartásával.

A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Erdélyi Nikolett. A szolgáltatás kizárólag online történik.

 

9. A szerződés létrejötte, időpontra jelentkezés

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a https://hu.nikoletterdelyi.com/ weboldalon található kapcsolatfelvétellel, beszélgetésre való jelentkezéssel lép hatályba. 

 

Az időpontra jelentkezés kizárólag online, a https://hu.nikoletterdelyi.com/ weboldalon keresztül történik, más módon való időpont kérés nem számít jelentkezésnek.

 

Az online felületen a csillaggal jelölt adatok kitöltése kötelező.

Az időpontot a naptárfelületen lehet kiválasztani, a látható időpontok a szabadok. 

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos időközönként akciót hirdessen meg, amelyet ún. kuponkóddal vehet igénybe a Megrendelő.

 

A kuponkód felhasználása nem kötelező jellegű, így az elmaradt felhasználásért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

 

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

10. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket a megérkezésükkor visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indokolás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk minden esetben elektronikus levélben (email) kerülnek visszaigazolásra.

 

Amennyiben a jelentkező igényli, akkor kérhet az időpont előtt SMS-ben történő értesítést. Ha a jelentkező nem kér SMS-ben történő értesítést, akkor a Szolgáltató a lefoglalt időpont előtt elektronikus levélben (email) küld egy emlékeztetőt az időpontról. 

 

11. Jelentkezés törlése, lemondása

A Megrendelő a visszaigazolt időpontot 48 órán túl bármikor lemondhatja. Ebben az esetben a Szolgáltató a befizetett díjat visszafizeti a Megrendelőnek. 

 

Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolt időpontot 48 órán belül mondja le, akkor a Szolgáltató a szolgáltatási díj 50%-át fizeti vissza. 

 

Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolt időpontot 24 órán belül mondja le, akkor a Szolgáltató a szolgáltatási díjat nem fizeti vissza.

 

Hasonlóan nem jár vissza a szolgáltatási díj abban az esetben, amikor a Megrendelő a lefoglalt időpontban nem jelenik meg a neki megküldött elektronikus felületen. 

 

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a beszélgetés az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.

 

12. Szolgáltatási díj

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a https://hu.nikoletterdelyi.com/ weboldalon feltüntetett szolgáltatási díjra jogosult.

 

A szolgáltatási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és legkésőbb a konzultáció előtt 48 órával kiegyenlítésre kell kerülnie.

 

Amennyiben a szolgáltatási díj nem érkezik meg a lefoglalt időpont előtt 48 órával, akkor a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelentkező lefoglalt időpontját törölje és azt más Megrendelőnek adja át. 

 

A feltüntetett szolgáltatási díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar forint.

 

A szolgáltatási díjak az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napján ÁFA mentesek, azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az ÁFA körbe kerül, akkor a szolgáltatási díjakat az ÁFÁ-val növelt összeggel adja meg. 

 

13. Fizetési feltételek:

A szolgáltatási díjat a Megrendelő vagy 

  • átutalással (előre utalással) fizeti meg Szolgáltató részére, amelyről a szolgáltatási díj beérkezésének a napján a Szolgáltató számlát küld vagy 

  • Paypalon, az ott megjelölt feltételek alapján, amelynél a Szolgáltató a szolgáltatási díjon felül a Paypal költségeinek a fedezésére 5%-ot felszámít, amely emelt összegről a szolgáltatási díj beérkezésének a napján a Szolgáltató számlát küld. 

 

A szolgáltatási díj bankkártyával történő befizetésére nincsen lehetőség. 

 

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

14. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató az irányadó jogszabályok szerint az esetlegesen bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét a szerződés teljesítésével vagy azzal összefüggésben legteljesebb mértékben kizárja. Ugyancsak kizárja a felelősségét, amennyiben a Megrendelő valótlan információkat ad át.

 

15. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://hu.nikoletterdelyi.com/ weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalára feltett írások, hanganyagok, jogi szövegek a saját tulajdonát képezik, azokat semmilyen formában sem használhatja fel senki. 

 

16. Teljességi záradék

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő és a Szolgáltató közötti megállapodásnak számítanak, a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza. 

 

17. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben a Megrendelő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Megrendelő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Megrendelő:

 

A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefonja: 06 (1) 488 21 31

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Megrendelő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Megrendelő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Megrendelőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Megrendelő hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása a Megrendelő kérelmére indul. A kérelem beadásával kapcsolatosan a békéltető testület honlapján vagy a megadott elérhetőségeken vagy a Megrendelő lakhelyéhez közel eső testület elérhetőségein lehet tájékozódni. 

 

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

18. Vegyes és záró rendelkezések:

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét. 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

19. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

 

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

 

  • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

 

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 

  • 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. október 8. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

Jelen ÁSZF-re vonatkozó összes jogot fenntartja a szerzője.

Amennyiben a jogi szövegek elkészítésére igény van, akkor a kapcsolatot dr. Nagy Zsuzsanna ügyvéddel az iroda@drnagyjog.hu címen vehetik fel.